ÇENE sonucunda çene a?a?? ve öne do?ru uzat?labilir.

ÇENE DOLGUSU

Yüz ?ekilleri genel olarak oval, kare ve üçgen olarak
s?n?fland?r?labilir. Göze güzel görünen ?ekil ise üçgen olarak
de?erlendirebilece?imiz yüzün üst k?sm?n?n dolgun alt k?s?mlar?n?n ise daha ince
göründü?ü biçimdir. Bu anlamda çene hatt?n?n belirgin ve çenenin kendisinin
sivri oldu?u bir anatomi ula??lmak istenen ideal yap?d?r. Bu görünüme ula?mak
için hyaluronik asit dolgular kullan?labilece?i gibi botoks ile de kombine bir
tedavi uygulanabilir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Özellikle ilerleyen ya?larda yanak bölgesinde yer alan ya?
petleri erimeye ve yer çekiminin etkisiyle a?a?? do?ru inmeye ba?larlar. Buda
anatomik anlamda çene hatt?n?n üzerinde derinin hacminin artmas?na neden olur.
Yüz daha çok oval ve kare halini almaya ba?lar ki buda istenen ters üçgen görünümünden
bizi uzakla?t?r?r. Üst yüze yap?lan dolgu uygulamalar?n?n sonras?nda çene
hatt?na da yap?lacak olan dolgu uygulamalar? ile daha genç bir görünüme
kavu?mam?z mümkün olmakta.

Alt yüzdeki kare görünümün bir di?er sebebi de çi?neme
kaslar? olarak bilinen masseter kaslar?n?n belirgin olmas?d?r. Bu kaslara
uygulanacak uygun dozdaki botoks uygulamas? ile alt yüzün zamanla daha ince
görünmesi amaçlan?r. Masseter botoksu ile kombine edilen dolgu enjeksiyonu ile
daha üçgen bir görünüme ula??labilmektedir.

Profilden bak?ld???nda geride ve yüze göre daha küçük olan
bir çene de anatomik anlamda hyaluronik asit dolgular yard?m?yla daha orant?l?
ve daha sivri bir görünüme kavu?turulabilir.

ÇENE DOLGUSU NASIL UYGULANIR?

Çenenin uç bölgesine ve dudakla çene aras?nda kalan bölüme
yatay olarak yap?lan bu uygulama sonucunda çene a?a?? ve öne do?ru
uzat?labilir. Böylece ters üçgen olu?turmak için istenen anatomik orant?
yakalanm?? olur. Bu uygulaman?n kesinlikle deneyimli bir doktor taraf?ndan
yap?lmas? önerilmektedir. Uygulamada di?er bölgelerde kullan?lanlardan daha
kal?n bir dolgu tercih edilir. Dolgunun kal?c?l??? 12-15 ay aras?nda farkl?l?k
göstermekle birlikte kullan?lacak olan miktar ki?iden ki?iye de?i?ir. Uygulama
en fazla yar?m saat sürmekle birlikte ki?i sosyal hayat?na hemen geri
dönebilmektedir.

Written by