Washington Post gazetesi, Terör
örgütü PYD’nin sözde Afrin’deki e? ba?kan? Hevi Mustafa’n?n Zeytin Dal? Harekât?yla
ilgili yazd??? skandal makaleyi yay?nlad?.

FETÖ Lideri ne boy boy makaleler
yazd?ran Washington Post gazetesi bir skandala daha imzas?n? att?. PYD’ni sözde
Afrin’den sorumlu e? ba?kan? Hevi Mustafa’ya makale yazd?ran Gazete, Türkiye’nin
Zeytin Dal? operasyonunu bir teröriste de?erlendirtti.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Makalenin içeri?inde Türkiye’nin
Afrin’e düzenledi?i Zeytin Dal? Operasyonuna kar?? alçak bir sald?r? ve asl?
olmayan yalan yanl?? ifadelerin yer ald??? görüldü.

ABD’N?N KUCA?INDAK?
TERÖR?STEN YARDIM ÇA?RISI

ABD’nin kuca??nda oturan
teröristler yine ilk ba?lar? s?k??t???nda yard?m ça?r?s? için onun kap?s?n?
çald?lar. PYD’nin sözde sorumlusu Hevi Mustafa ABD’den uçu?a yasak bölge
istedi.

Terörist Hevi Mustafa geçmi?
zamanda Suriye sava? uçaklar?n?n bombalamas?n? engellemek için yap?lan uçu?a
yasak bölge uygulamas?n?n Afrin bölgesi içinde uygun olabilece?ini
de?erlendirdi.

TÜRK?YE’Y? HEDEF ALDI

Afrin operasyonunda
kararl?l???n? koruyan Türkiye’ye kar?? ne yapacaklar?n? ?a??ran terör örgütleri
her f?rsatta çareyi terörün her daim destekçisi olan ABD’den yard?m isteyerek
buluyor. Bunlardan bir benzeri bugün ya?and?. ABD’nin en büyük yay?n
kurulu?lar?ndan biri olan Washington  Post Gazetesinde yay?mlanan teröristin
ifadelerinde Türkiye’yi do?rudan hedef alan sözler vard?.

“Biz Suriye’de
demokrasi in?a etmeye çal???yoruz. Peki Türkiye neden bize sald?r?yor?”
ba?l?kl? yaz?da Mustafa, Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n Afrin’e kar??
“sava? ba?latma” konusunda kararl?l???n? korudu?unu ve “toprak
i?galini, halk?n dikkatini kurdu?u otoriter yönetimden ba?ka tarafa kayd?rma
amac?n? da” ta??d???n? öne sürdü.

Written by